Every prisoner has the opportunity to benefit from education

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА – НОВ ПРИСТАП ЗА ЕФЕКТИВНА И СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ

Vocational Education and Training – New approach for effective social inclusion

Проектот “Стручно образование и обука – Нов пристап за ефективна социјална вклученост” се спроведува во рамките на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013, ИПА компонента IV. грант: “Поттикнување на социјалната инклузија” Europe Aid /135-012/M.ACT/MK, договор 12-9131/1.

Програмата е финансирана од страна на Европската Унија и имплементиранa од страна на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика.

The project “Vocational Education and Training – New Approach for Effective Social Inclusion” is within the frames of the Operative Programme for Human Resources Development 2007- 2013,IPA Component IV. Grant: Stimulation of Social Inclusion” Europe aid /135-012/M.AST/MK, Agreement 12-9131/1.

The programme is funded by the European Union and implemented by the Department for Central Financing and Contracts under the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Social Policy.

ИНФОРМАЦИИ

КУРСЕВИ

НОВОСТИ

ПРОМО НАСТАНИ

ПРОЕКТОТ СЕ СПРОВЕДУВА И ИМПЛЕМЕНТИРА ОД

cdi-logo
vhs-logo
Contact us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt