ABOUT THE PROJECT

Стручнo образование и обука: Нов пристап за ефективна социјална вклученост

Проектот “Стручно образование и обука – Нов пристап за ефективна социјална вклученост” се спроведува во рамките на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013, ИПА компонента IV. грант: “Поттикнување на социјалната инклузија” Europe Aid /135-012/M.ACT/MK, договор 12-9131/1.

Програмата е финансирана од страна на Европската Унија и имплементиранa од страна на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика.

Проектот е имплементиран од страна на – Здружение Институт за развој на заедницата – ИРЗ Тетово (www.irz.org.mk) во партнерство со DVV International – Германија (www. dvvinternational.de).

Општа цел на проектот

Општа цел на проектот е да придонесе кон создавање на поволен амбиент за реинтеграција на осудени лица во општеството. Преку спроведување на активностите ќе се обезбеди можност осудените лица да научат нови вештини и да бидат конкурентни на пазарот на трудот по издржување на казната.

Специфични цели на проектот

– Зголемување на капацитетите на затворите во Тетово и Штип, за испорака на обуки и тренинзи кои водат кон стекнување на стручни вештини и квалификации побарувани на пазарот на труд;

– Намалување на бројот на повратници во затворите;

– Стекнување на нови знаења и вештини на лицата кои издржуваат казна затвор за зголемена конкурентност на пазарот на труд.

– Усвојување и спроведување на редовни образовни активности за осудените лица во Затвор Тетово и Казнено поправен дом Штип.

Целни групи на проектот

Осудени лица на издржување казна затвор во Затвор Тетово и КПД Штип. Управа за извршување на санкции во Република Македонија; Затвор Тетово и КПД Штип.
Во проектот се опфатени и други институции и организации кои што имаат надлежности или се поврзани со целите на проектот, како што се: Народниот правобранител во Република Македонија, Агенцијата за вработување, Стопанските комори и работодавачите, општини, центрите за социјална работа; Центарот за образование на возрасни, здруженија на граѓани и др.

Образовни активности

Во рамките на проектот, во просториите на затворите во Тетово и Штип, Здружение ИРЗ со својот партнер ДВВ Интернационал Германија ќе спроведе обуки на следните теми:

– Обука за информатичка технологија (компјутерска писменост и програми)
– Обука за англиски јазик
– Обука за бербер
– Обука за пекар
– Обука за хортикултурно уредување

За успешна реализација на активностите, проектните партнери ќе набават и ќе испорачаат во затворите техничка и компјутерски опрема, нагледни средства и помагала. Со тоа ќе се обезбеди и директна поддршка на затворите и ќе се зајакнат нивните капацитети. Обуките ќе бидат спроведени од страна на обучувачи кои доаѓаат од образовни институции или верификувани институции како понудувачи на неформално образование.

Vocational Education and Training: New approach foreffective social inclusion

The project “Vocational Education and Training – New Approach for Effective Social Inclusion” is within the frames of the Operative Programme for Human Resources Development 2007 – 2013, IPA Component IV. Grant: Stimulation of Social Inclusion” Europe aid /135-012/M.AST/MK, Agreement 12-9131/1.

The programme is funded by the European Union and implemented by the Department for Central Financing and Contracts under the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Social Policy. The project is implemented by the Community Development Institute (CDI) Tetovo (www.irz.org.mk) in partnership with DVV International – Germany (www.dvvinternational.de).

Overall Goal of the Project

The overall project goal is to contribute towards creating a convenient climate of reintegration of convicts in the society via learning new skills, acquiring knowledge and experience thus becoming more competitive in the labor market after serving their sentence.

Specific goals of the project

–  Increasing the capacity of the prisons in Tetovo and Shtip to deliver trainings for gaining vocational skills and qualifications demanded on the labor market;

–  Decreasing the number of returnees in prisons;

–  Gaining new knowledge and skills for people who are serving a sentence in prison for increasing the competitiveness on the labor market;

– Acquisition and conveying regular educational activities for convicts in the prison in Tetovo and the Correctional Institution in Shtip.

Target groups of the project

– Convicts serving sentence in the prison in Tetovo and in the Correctional Institution in Shtip.

Enforcement and sanctions directorate in Macedonia; prison in Tetovo and the Correctional Institution in Shtip. Other institutions and organizations are included in the project which have authority or have a vested interest in the project such as the Ombudsman in Macedonia, Agency of Employment, Economic Chambers and employers, municipalities, social work centers; The Center for Adult Education, associations and citizen.

Educational activities

CDI with its partner DVV International Germany will convey trainings on the following topics in the facilities in the prisons in Tetovo and Shtip:

– Training on information technology (Computer literacy and programmes)
– English language training
– Training for barbers
– Training for bakers
– Training on horticultural decoration

To achieve the goals, the project partners will equip the prison facilities with technical and computer equipment, observing instruments and aids.
The trainings will be delivered by trainers who come from educational institutions or licensed institutions as offerers of informal education.

Contact us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt